Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U.2014.712 j.t. z dnia 2014.05.30 z poź. zm.]

Audyt remontowy jest opracowaniem określającym zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U.2014.712 j.t. z dnia 2014.05.30 z poź. zm]

Natomiast przedsięwzięciem termomodernizacyjnym nazywamy przedsięwzięcia, których przedmiotem jest ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,  [Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz.U.2014.712 j.t. z dnia 2014.05.30 z poź. Zm]

W ramach audytu energetycznego mogą być rozpatrywane wszystkie przedsięwzięcia, które:

 1. prowadzą do zmniejszenia zużycia lub start energii, np:
  • docieplanie (ścian, dachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami),
  • wymiana lub remont okien,
  • zainstalowanie zaworów termostatycznych,
  • zaizolowanie przewodów,
  • zastosowanie automatyki pogodowej,
  • modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • zastosowanie wentylacji mechanicznej,
 2. powodują zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania energii, np.
 • zamiana źródła energii,
 • zamiana nośnika energii,
 • zamiana źródła energii na odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, np.

Na audyt składa się m.in.:

 • Ocena aktualnego stanu technicznego budynku i jego instalacji.
 • Określenie charakterystyki energetycznej budynku.
 • Wykaz usprawnień termomodernizacyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Opis techniczny przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Ocena ekonomiczna wybranego wariantu.