Projektowana charakterystyka energetyczna

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, od dnia 29.04.2012r. każdy projekt budowlany składany do pozwolenia na budowę musi posiadać projektowaną charakterystykę energetyczną

Projektowaną Charakterystykę Energetyczną należy sporządzać zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Charakterystyka energetyczna wymagana jest do uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbudowę i składana jest wraz z projektem budowlanym. Projektowana charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynku, który dopiero jest projektowany, przez co podczas projektowania charakterystyki energetycznej możemy analizować różne rozwiązania i ich ewentualny wpływ na zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Projektowana charakterystyka zawiera:

•  bilans mocy,

• właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, okien itd.
• parametry sprawności instalacji ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną budynku w tym przygotowania ciepłej wody użytkowej,
• dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;
Podstawowym celem sporządzania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest wykazanie, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązanie budowlane i instalacyjne spełniają wymagania odnośnie oszczędnego i minimalnego zużycia energii.

Rozporządzenie nakłada na osobę wykonującą projektowaną charakterystykę energetyczną obowiązek sprawdzenia czy oceniany projekt spełnia warunki niniejszego rozporządzenia.
Są to następujące warunki:

  • przegrody zewnętrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w WT2014 lub
  • wartość rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na nieodnawialną energią pierwotną (EP) do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia oraz, w przypadku budynków niemieszkalnych, oświetlenia wbudowanego, jest mniejsza od wartości maksymalnej określonej w rozporządzeniu (EP wg WT2014), a także jeżeli przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej niezbędnej dla zabezpieczenia przed kondensacją pary wodnej.

Projektowana charakterystyka energetyczna wykonana zgodnie z wymogami NFOŚiGW jest niezbędna w przypadku ubiegania się o dotację w programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych (NF15/NF40).